statut

STATUT
Uczniowskiego Klubu Judo „AON Warszawa”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uczniowski Klub Judo „AON Warszawa” zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również jego sympatycy.
§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników. Członkowie Zarządu mogą być etatowymi pracownikami Klubu ale nie mogą pobierać wynagrodzenia z racji członkostwa w Zarządzie.

§ 6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

Rozdział II

Cele Klubu

§ 8

1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,

2) prowadzenie szkolenia sportowego,

3) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4) organizowanie współzawodnictwa sportowego,

5) uczestnictwo w imprezach sportowych,

6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,

7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,

8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,

9) dbałość o zdrowie członków Klubu,

10) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

§ 9

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych
oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,

2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,

3) prowadzenie zajęć sportowych,

4) organizację i udział w imprezach sportowych,

5) organizację różnych form aktywności fizycznej,

6) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,

7) organizowanie obozów sportowych,

8) współpracę z placówkami oświatowymi,

9) współpracę z organami administracji publicznej,

10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a/ zwyczajnych,

b/ uczestników,

c/ wspierających,

d/ honorowych.

2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Klubu.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,

3) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,

4) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,

5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.

2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 – członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,

3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 16

1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 17

1. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem praw wyborczych do statutowych organów Klubu i prawa do udziału w głosowaniu nad uchwałami, chyba że posiadali uprzednio status członka zwyczajnego.

2. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

§ 18

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, przy czym Zarząd nie może – w przypadku złożenia rezygnacji – odmówić podjęcia uchwały zgodniej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy,

c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,

d) działania przez członka na szkodę Klubu.

3) rozwiązania się Klubu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 19

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1.Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

3. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 21

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym bądź poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu oraz komunikat na stronie internetowej Klubu a także na adres e-mail członka, o ile wyraził on zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 20 ust. 2 niniejszego statutu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:

a) z inicjatywy własnej,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b – c niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. uchwalanie kierunków działalności Klubu,

2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

8. nadawanie godności członka honorowego klubu

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5) opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Klubu do innych organizacji i zmiany barw klubowych swoich członków,

8) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,

9) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

10) zatrudnianie pracowników Klubu.

§26

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,

6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 28

1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.

3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.

4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 29

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

1) składki członkowskie,

2) dotacje,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z majątku Klubu,

5) wpływy z własnej działalności,

6) dochody z działalności gospodarczej.

3. Jeżeli Klub prowadzi działalność gospodarczą, dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.

§ 30

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu.

§ 32

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.