Statut Uczniowskiego Klubu Judo “ASzWoj Warszawa”

STATUT

Uczniowskiego Klubu Judo „ASzWoj Warszawa”

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Uczniowski Klub Judo „ASzWoj Warszawa” zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowym            w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również jego sympatycy.

 

 • 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 • 3

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 • 4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym  Statutem.

 

 • 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników. Członkowie Zarządu mogą być etatowymi pracownikami Klubu ale nie mogą pobierać wynagrodzenia z racji członkostwa w Zarządzie.

 

 • 6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

 

 

Rozdział II

 

Cele Klubu

 

 • 8

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

 • doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
 • prowadzenie szkolenia sportowego,
 • zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo w imprezach sportowych,
 • organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
 • angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
 • dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
 • dbałość o zdrowie członków Klubu,
 • popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 

 • 9
 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
 • wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
 • zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
 • prowadzenie zajęć sportowych,
 • organizację i udział w imprezach sportowych,
 • organizację różnych form aktywności fizycznej,
 • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie obozów sportowych,
 • współpracę z placówkami oświatowymi,
 • współpracę z organami administracji publicznej,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.
 1. Klub realizuje swoje cele w ramach prowadzenia nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

 

 

 

                                                          Rozdział III

 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

 • 10
 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

 

 • 11
 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • uczestników,
 • wspierających,
 1. Członków wskazanych w ust. 1 pkt 1-3 przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Klubu.

 

 • 12
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

 • 13
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 • uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
 • zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,
 • udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
 1. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 – członkowie uczestnicy biorą udział             w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

 

 

 • 14

Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:

 • aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 • 15

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

 

 • 16
 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

 

 • 17

 

 1. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem praw wyborczych do statutowych organów Klubu i prawa do udziału w głosowaniu nad uchwałami, chyba że posiadali uprzednio status członka zwyczajnego.
 2. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

 

 • 18
 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
 • skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:
  1. złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
 1. rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
 2. niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 3. zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,
 4. działania przez członka na szkodę Klubu.
 • rozwiązania Klubu.
 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna

 

 • 19

Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

 

 • 20
 1. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 3. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

 

 • 21
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym bądź poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu oraz komunikat na stronie internetowej Klubu a także na adres  mail członka, o ile wyraził on zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres mail.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

 • 22
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 21 ust. 2 niniejszego statutu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
  • z inicjatywy własnej,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b – c niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 • 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  w szczególności należy:

 •   uchwalanie  kierunków działalności  Klubu,
 •  wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 •    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 •    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 • nadawanie godności członka honorowego klubu
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

 • 24
 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 • 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Klubu do innych organizacji i zmiany barw klubowych swoich członków,
 • powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
 • powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.
 • zatrudnianie pracowników Klubu.

 

 • 26
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

 

 • 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,
 • składanie na Walnym  Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 

 • 28
 1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
 2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.
 3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.
 4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze Klubu

 

 • 29
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
 • składki członkowskie,
 • dotacje,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • dochody z majątku Klubu,
 • wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

 • 30
 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2.    Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

 • 31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów  w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu.

 

 

 

 

 • 32
 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem      o wykreślenie Klubu z ewidencji.