European Open w judo: dziesięciu Polaków wystąpi w Rzymie i Glasgow – Sport

Dzie­się­cio­ro pol­skich ju­do­ków wy­stą­pi w week­end 19-20 paź­dzier­ni­ka w za­wo­dach rangi Pu­cha­ru Świa­ta (obec­nie pod nazwą Eu­ro­pe­an Open). Za­wod­nicz­ki będą ry­wa­li­zo­wać w Rzy­mie, a za­wod­ni­cy – w Glas­gow.

W Szko­cji wy­star­tu­je sie­dem pod­opiecz­nych tre­ne­ra Adama Maja: Ewa Ko­niecz­ny (48 kg), Zu­zan­na Paw­li­kow­ska (52 kg), Ha­li­ma Mo­ha­med-Se­ghir i Agata Ozdo­ba (obie 63 kg), Ka­ro­li­na Ta­łach (70 kg) oraz Ka­ta­rzy­na Fur­ma­nek i Daria Po­go­rze­lec (obie 78 kg).

We wło­skiej sto­li­cy ry­wa­li­zo­wać zaś będą Bar­tło­miej Gar­ba­cik, Łu­kasz Kieł­ba­siń­ski (obaj 60 kg) oraz piąty za­wod­nik ubie­gło­rocz­nych igrzysk olim­pij­skich Paweł Za­grod­nik (66 kg).

za pomocą European Open w judo: dziesięciu Polaków wystąpi w Rzymie i Glasgow – Sport. źródło: www.onet.pl