MŚJ w judo: trzynastu Polaków wystąpi w Lubljanie – Sport

Trzy­na­ścio­ro pol­skich ju­do­ków wy­stą­pi w mi­strzo­stwach świa­ta ju­nio­rów, które w dniach 23-27 paź­dzier­ni­ka od­bę­dą się w Lu­blja­nie.

W sło­weń­skiej sto­li­cy ry­wa­li­zo­wać będą: Ka­ro­li­na Pień­kow­ska (52 kg), Ar­le­ta Po­do­lak (57 kg), Beata Pacut (78 kg) i Anna Za­łęcz­na (+78 kg) oraz Ad­rian Wala, Pa­tryk Waw­rzy­czek (obaj 60 kg), Mi­chał Bar­tu­sik, Wik­tor Mrów­czyń­ski (obaj 66 kg), To­masz Szcze­pa­niak (81 kg), Pa­tryk Cie­chom­ski, Piotr Ku­cze­ra (90 kg) i Pa­tryk Bro­niec (+100 kg). Do­dat­ko­wo do tur­nie­ju dru­ży­no­we­go zgło­szo­ny zo­stał Da­niel Stę­pień (73 kg), który kilka dni temu zdo­był mi­strzo­stwo Pol­ski se­nio­rów.

Na­to­miast we wrze­śniu w Sa­ra­je­wie me­da­le mi­strzostw Eu­ro­py ju­nio­rów wy­wal­czy­li: Szcze­pa­niak (sre­bro) i Po­do­lak (brąz).

za pomocą MŚJ w judo: trzynastu Polaków wystąpi w Lublanie – Sport.

www.onet.pl