Nowy Regulamin PZJudo.

Z dniem 1 marca 2020 r. wchodzi w życie nowy regulamin sportowy Polskiego Związku Judo. Poniżej najważniejsze przepisy dotyczące zawodników. Proszę o uważne zapoznanie się ponieważ zaszło sporo zmian.

Wybrane informacje z Regulaminu Sportowego Polskiego Związku Judo obowiązującego od 1 marca 2020 r.

Minimalny stopień szkoleniowy wymagany do udziału w zawodach
a) We wszystkich zawodach z kalendarza imprez PZ Judo zawodnicy reprezentujący kluby polskie muszą posiadać pas zgodny z posiadanym stopniem szkoleniowym zarejestrowanym w PZ Judo.
b) Aby wystartować w zawodach w danej grupie wiekowej zawodnik musi posiadać minimalny stopień kyu, zarejestrowany w PZ Judo:

Zawody w kategorii wiekowej. Minimalny stopień kyu:
Senior 1 kyu
Młodzież U23 1 kyu
Junior U21 2 kyu
Junior młodszy U18 3 kyu
Młodzik U16 4 kyu
Dziecko U14 5,5 kyu
Młodsze dziecko U12 5 kyu

Badania sportowo-lekarskie
a) Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Judo jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
b) Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Judo, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.
c) Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
d) W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
e) W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 4)), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.
f) W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że: • zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub • jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w pkt c i d, w celu wydania orzeczenia.
g) Zawodnicy, którzy ukończyli 23 rok życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza, o którym mowa w pkt c lub d.
h) Za ważność badań lekarskich odpowiada zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny! Na klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ważności badań.
i) Orzeczenie lekarskie, o którym mowa jest ważne przez okres jaki wyznaczy lekarz jednak nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania.

Podział na kategorie wiekowe
Kategoria wiekowa. Wiek (rok kalendarzowy) 2020 r., 2021 r., 2022 r.,
Senior powyżej 22 r.ż. > 31.12.1997 > 31.12.1998 > 31.12.1999
Młodzież U23 21-22 lata >1.01.1998 – 31.12.1999< 1.01.1999 – 31.12.2000 1.01.2000 – 31.12.2001
Junior U21 18-20 lat >1.01.2000 – 31.12.2002< 1.01.2001 – 31.12.2003 1.01.2002 – 31.12.2004
Junior młodszy U18 16-17 lat >1.01.2003 – 31.12.2004< 1.01.2004 – 31.12.2005 1.01.2005 – 31.12.2006
Młodzik U16 14-15 lat >1.01.2005 – 31.12.2006< 1.01.2006 – 31.12.2007 1.01.2007 – 31.12.2008
Dziecko U14 12-13 lat >1.01.2007 – 31.12.2008< 1.01.2008 – 31.12.2009 1.01.2009 – 31.12.2010
Dziecko młodsze U12 11 lat >1.01.2009 – 31.12.2009< 1.01.2010 – 31.12.2010 1.01.2011 – 31.12.2011

➢ Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Polski Związek Judo nie organizuje zawodów dla dzieci poniżej 11 r.ż.
Udział w zawodach w starszej grupie wiekowej
a) Zawodnik kategorii wiekowej młodzież ma prawo startu w kategorii senior.
b) Zawodnik kategorii wiekowej junior ma prawo startu w kategorii młodzieżowiec i senior, a w zawodach należących do SSM zgodnie z aktualnym Regulaminem SSM.
c) Zawodnik kategorii wiekowej junior młodszy ma prawo startu w kategorii junior, młodzieżowiec i senior, a w zawodach należących do SSM zgodnie z aktualnym Regulaminem SSM.
d) Starszy rocznik kategorii wiekowej młodzik po uzyskaniu zgody DS ma prawo startu w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior, a w zawodach należących do SSM zgodnie z aktualnym Regulaminem SSM.
e) Starszy rocznik kategorii dziecko U14 ma prawo startu w kategorii młodzik z wyjątkiem MMM i MP U16.

KATEGORIE WAGOWE

a) W zawodach PZ Judo nie dopuszcza się możliwości walki mężczyzny z kobietą.
b) W zawodach PZ Judo nie dopuszcza się startu w dwóch kategoriach wagowych w ramach tej samej kategorii wiekowej.
Kategorie wagowe w turniejach indywidualnych
Kategoria wiekowa Kobiety Mężczyźni Senior 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 i 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100
Młodzież U23 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 i 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100
Junior U21 44,48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 i 55,60, 66, 73, 81, 90, 100, +100
Junior młodszy U18 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 i 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90
Młodzik U16 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 i 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90
Dziecko U14 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 i 32,35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
Dziecko Młodsze U12
Kategorie wagowe są ustalane po zważeniu się zawodników, różnica max 10%. Pomiędzy trzema najcięższymi kategoriami wagowymi 15%
Kategorie wagowe są ustalane po zważeniu się zawodników, różnica max 10%. Pomiędzy trzema najcięższymi kategoriami wagowymi 15%
Tolerancja wagowa
a) W Mistrzostwach Polski, Drużynowych Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych nie ma tolerancji wagowej.
b) W zawodach drużynowych ustala się 2 kg tolerancji dla zawodników, którzy rywalizowali w zawodach indywidualnych. Zawodnicy, których walki w turnieju indywidualnym odbywały się w dniu poprzedzającym zawody drużynowe lub w dniu zawodów drużynowych nie muszą się ważyć pod warunkiem, że w turnieju indywidualnym stoczyli minimum jedną walkę w tej kategorii do której zostali zgłoszeni w turnieju drużynowym.
c) W Pucharach Polski, Otwartych/Międzynarodowych Pucharach Polski w kategorii wiekowej senior tolerancja wagowa wynosi 1 kg.
d) W Pucharach Polski, Otwartych/Międzynarodowych Pucharach Polski w kategorii wiekowej: młodzież, junior, junior młodszy, młodzik nie ma tolerancji wagowej.
e) W Pucharach PZ Judo dzieci U12,U14 nie ma tolerancji wagowej.
f) W eliminacjach regionalnych w grupach wiekowych junior młodszy, junior, młodzieżowiec tolerancja wagowa wynosi 1kg.
g) W Drużynowych Mistrzostwach Polski Województw nie ma tolerancji wagowej
h) W Mistrzostwach Makroregionalnych Młodzików nie ma tolerancji wagowej.

Procedura oficjalnego ważenia
• Zawodnicy mogą ważyć się tylko raz (w kategorii młodzik i młodsi dwukrotnie)
• Zawodnicy przynoszą na wagę dokument tożsamości ze zdjęciem i badania lekarskie. Zawodnicy przedstawiają oba dokumenty sędziemu, który zweryfikuje ich tożsamość.
• Następnie sędzia zaprasza zawodników, aby stanęli na wadze.
Zawodnicy ważą się tylko w bieliźnie (mężczyźni – majtki, kobiety – majtki i stanik). Wszelkie nakrycia głowy, zegarki, okulary, skarpety, biżuterię i kolczyki do ciała muszą zostać usunięte.
• Zawodnicy mogą usuwać swoją bieliznę – bez zejścia z wagi – aby upewnić się, że osiągną minimalny lub maksymalny limit wagi kategorii, w której są zgłoszeni. (nie zezwolone w kategoriach wagowych junior młodszy, młodzik i dziecko)
• Sędzia nadzorujący ważenie odnotowuje wagę zawodnika w kilogramach do jednego miejsca po przecinku, np. 51,9 kg.
• Zawodnik schodzi z wagi.
Ważenie losowe
W MP we wszystkich grupach wiekowych oraz w zawodach PZ Judo, gdzie ważenie odbywa się w dniu poprzedzającym walki należy przeprowadzić ważenie losowe. Ważenie losowe odbywa się na godzinę przed planowanym rozpoczęciem walk dla danej kategorii wagowej i trwa 45 minut. Jeżeli podczas konferencji nie zostały ustalone godziny rozpoczęcia walk dla poszczególnych kategorii wagowych ważenie losowe odbywa się na godzinę przed planowanym rozpoczęciem zawodów. Obowiązują takie same procedury jak przy oficjalnym ważeniu. Waga zawodnika nie może być wyższa niż 5% od oficjalnego limitu kategorii wagowej. Wylosowani mają prawo tylko do jednego ważenia nieoficjalnego. Nie ma losowego ważenia dla zawodów drużynowych. PZ Judo lub KZ może zrezygnować z organizacji ważenia losowego. Informacja czy będzie przeprowadzone ważenie losowe zostanie podana podczas konferencji dla trenerów w trakcie losowania zawodów.
Zmiana kategorii wagowej
a) W zawodach, w których losowanie odbywa się przed ważeniem zawodnik, który nie będzie miał limitu wagowego podczas ważenia oficjalnego zostanie wykreślony z zawodów.
b) W zawodach, w których losowanie odbywa się po zważeniu wszystkich uczestników, zawodnik może zostać przepisany do właściwej kategorii bez względu na to do jakiej został zgłoszony.
Dyskwalifikacja z walki
a) W przypadku hansoku-make wynikającego z kar progresywnych, zawodnik ukarany trzema shido może kontynuować zawody.
b) W przypadku gdy w regularnym czasie walki lub w walce o złoty punkt, obaj zawodnicy otrzymają trzy shido, obaj zostaną uznani za przegranych, wynik zawodów zostanie zapisany jako 0-0, z następującymi konsekwencjami:
▪ Finał – obaj zawodnicy otrzymają drugie miejsce.
▪ Walka o brązowy medal – obaj zawodnicy otrzymają 5 miejsce. ▪ Półfinał – obaj zawodnicy otrzymają piąte miejsce, a zawodnik, który wygrał repasaż w drugiej połówce zdobywa medal brązowy.
▪ Ćwierćfinał lub ostatnie 8 walk repasażowych – obaj zawodnicy otrzymają 7 miejsce.
▪ Rundy przed ćwierćfinałem – obaj zawodnicy uważani są za przegranych i pozostaną pozycji, do której dotarli na liście walk (na drabince).
▪ Odpowiednie punkty rankingowe zostaną przydzielone w przypadku poprzednich zwycięstw.
▪ W grupie, jeśli obaj zawodnicy otrzymają trzy shido, są uważani za przegranych tylko w tym pojedynku, a wynik pojedynku jest rejestrowany jako 0-0. W obu przypadkach mogą rywalizować w następnym pojedynku.
▪ W turnieju drużynowym, jeśli obaj zawodnicy otrzymają trzy shido, są uważani za przegranych tylko w tym meczu, a wynik pojedynku jest rejestrowany jako 0-0. Jeśli jest to możliwe (oraz zgodne z zasadami rozgrywania pojedynków), obaj mogą rywalizować w kolejnej rundzie.
c) W przypadku bezpośredniego hansoku-make za techniki zagrażające własnemu zdrowiu (nurkowanie obrona na głowie) zawodnik może kontynuować zawody.
d) W przypadku bezpośredniego hansoku-make za metalowe, twarde elementy, które ma zawodnik po rozpoczęciu walki, zawodnik może kontynuować zawody.
Dyskwalifikacja z całych zawodów
a) W przypadku bezpośredniego hansoku-make związanego z niesportowym zachowaniem, zachowaniem przeciwko duchowi judo lub wykonaniem zabronionej techniki zawodnik (lub obaj zawodnicy) nie może kontynuować zawodów. Zachowuje on miejsce (pozycję) do którego dotarł. Decyzję o dyskwalifikacji podejmują sędziowie wraz z Sędzią Głównym, który informuje o tym fakcie Kierownika Zawodów i Delegata PZ Judo. Sędzia arbiter zobowiązany jest taki przypadek opisać i złożyć na piśmie do Kierownika Zawodów. który może skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej przy PZ Judo. Jeżeli sytuacja dotyczy zawodów drużynowych w kolejnych meczach w kategorii, w której zawodnik został zdyskwalifikowany nie będzie mógł startować zawodnik rezerwowy.
b) Zawodnik w kategorii juniora młodszego lub młodzika przegrywający walkę w wyniku utraty przytomności jako skutku zastosowania techniki shime-waza (duszenie) zostaje wycofany z zawodów z zachowaniem dotychczas wywalczonego miejsca. Jeżeli sytuacja dotyczy zawodów drużynowych w kolejnych meczach w kategorii, w której zawodnik został zdyskwalifikowany będzie mógł startować zawodnik rezerwowy.
Niestawienie się zawodnika do walki
a) Jeśli jeden z zawodników jest gotowy do walki na czas i stoi na skraju maty, a przeciwnik się nie stawił do walki KZ,SG lub SK prosi spikera o ogłoszenie: ostatnie wezwanie brakującego zawodnika. Następnie sędzia zaprasza przygotowanego zawodnika do oczekiwania na skraju pola walki. Sędzia czasowy uruchamia odliczanie 30 sekund na tablicy wyników. Jeśli po upływie 30 sekund przeciwnik nadal nie będzie obecny, sędzia arbiter zaprasza zawodnika do wejścia na pole walki i ogłasza go zwycięzcą przez fusen-gachi. Sędziowie muszą upewnić się przed przyznaniem fusen-gachi, że otrzymali upoważnienie do tego od KZ,SG lub SK którzy wydali pozwolenie na decyzję o Fusen-gachi mogą zdecydować, czy zawodnik, który przegrał w ten sposób walkę, może dalej uczestniczyć w zawodach

Uraz/kontuzja
a) W sytuacji gdy zawodnik z własnej winy dozna kontuzji, która uniemożliwia mu dalszą walkę przegrywa on pojedynek.
b) Jeśli podczas pojedynku zawodnik doznał obrażeń w wyniku działania przeciwnika i nie może kontynuować walki, sędziowie powinni przeanalizować sytuację i podjąć decyzję na podstawie zasad. • W przypadku, gdy zawodnik w wyniku umyślnego działania powoduje obrażenia przeciwnika, na zawodnika zadającego kontuzję przeciwnikowi powinna być nałożona kara bezpośredniego hansoku-make • W sytuacji gdy zawodnik nieumyślnie spowoduje kontuzję u przeciwnika, która uniemożliwia przeciwnikowi dalszą walkę, przeciwnik wygrywa walkę.
c) Jeżeli niemożliwe jest ustalenie, który z zawodników był przyczyną urazu, przegrywa zawodnik, który nie może kontynuować pojedynku.
d) W przypadku gdy kontuzja zostanie spowodowana przez zawodników z innego pojedynku, który odbywa się na sąsiedniej macie, kontuzjowany zawodnik ma prawo poprosić sędziego o interwencję lekarza i, jeśli to konieczne, otrzymać leczenie i, jeśli jest to możliwe kontynuować pojedynek.
e) W przypadku obrażeń spowodowanych przez obiekt zewnętrzny (np. LED lub tablicę reklamową, aparat fotograficzny), kontuzjowany zawodnik ma prawo poprosić sędziego o interwencję lekarza i, jeśli to konieczne, otrzymać leczenie i jeśli jest to możliwe, kontynuować pojedynek.
Choroba, wymioty, utrata przytomności
a) Gdy jeden z zawodników zachoruje i nie może kontynuować walki, przegrywa on pojedynek a sędzia ogłasza kiken-gachi.
b) Każdy rodzaj wymiotów przez zawodnika uznaje się za chorobę i skutkuje kiken-gachi dla drugiego zawodnika.
c) Zawodnik w kategorii młodzik (U16) lub junior młodszy (U18) straci przytomność jako skutek zastosowania techniki shime-waza (duszenie) nie będzie już mógł kontynuować zawodów.

Interwencja lekarska
a) Sędzia powinien wezwać lekarza, jeśli to konieczne również w obrębie pola walki, do zawodnika, gdy jest podejrzenie urazu głowy, kręgosłupa, w przypadku utraty przytomności lub gdy sędzia ma powody, by sądzić, że mogły wystąpić ciężkie lub poważne obrażenia. W każdym przypadku lekarz zbada zawodnika w możliwie najkrótszym czasie i przekaże sędziemu, czy zawodnik może kontynuować pojedynek, czy nie.
b) Generalnie, tylko jeden lekarz do każdego zawodnika może przebywać w polu rozgrywania zawodów. Jeśli lekarz wymaga asystenta (-ów), musi najpierw poinformować o tym arbitra.
c) Trener nigdy nie może przebywać w polu walki. Sędzia arbiter powinien zbliżyć się do kontuzjowanego zawodnika, aby upewnić się, że pomoc udzielona przez lekarza jest zgodna z przepisami.
d) Jeśli lekarz, po zbadaniu kontuzjowanego zawodnika, poinformuje sędziów, że zawodnik nie może kontynuować zawodów, sędzia arbiter, po konsultacji z sędziami bocznymi, kończy pojedynek i ogłasza, że przeciwnik zostanie zwycięzcą przez kiken-gachi.
e) Zawodnik może poprosić sędziego o wezwanie lekarza, ale w tym przypadku pojedynek zostaje zakończony, a jego przeciwnik wygrywa przez kiken-gachi.
f) W każdym przypadku, gdy sędziowie są zdania, że pojedynek nie powinien być kontynuowany, sędzia arbiter po konsultacji z SG kończy pojedynek i wskazuje wynik zgodnie z zasadami.
g) W przypadku urazów, gdy pojawia się krwawienie, sędzia powinien wezwać lekarza, aby zatamował krwawienie, jeśli to możliwe poza polem walki, w obecności sędziego bocznego. Zawodnik nie może walczyć podczas krwawienia. Jednak ten sam uraz może być leczony przez lekarza dwa razy. Za trzecim razem, w którym występuje ten sam krwawiący uraz, arbiter, po wcześniejszych konsultacjach z sędziami bocznymi, kończy walkę w obawie o bezpieczeństwo zawodnika i ogłasza przeciwnika zwycięzcą przez kiken-gachi. W każdym przypadku, gdy krwawienie nie może być powstrzymane, przeciwnik będzie zwycięzcą przez kikengachi. Zawsze, gdy pojawia się krew, Zawodnik musi zostać opatrzony przez lekarza, który za pomocą plastra, bandaży, tamponów do nosa, (dozwolone jest stosowanie środków hemostatycznych) zatrzyma krwawienie. Lekarz powinien udzielić pomocy tak szybko, jak to możliwe.
h) W przypadku złamanego paznokcia lekarz może pomóc w obcięciu paznokcia.

➢ Uwaga: Jeśli lekarz zastosuje jakiekolwiek leczenie, z wyjątkiem powyższych sytuacji, przeciwnik wygrywa przez kiken-gachi. ➢

Pomoc medyczna w miarę możliwości powinna odbyć się poza obszarem rozgrywania zawodów, blisko stołu medycznego, kontuzjowanemu zawodnikowi musi towarzyszyć jeden z sędziów bocznych.
Drobne obrażenia
Drobne obrażenia mogą być leczone przez samego zawodnika. Na przykład w przypadku zwichniętego palca sędzia powinien przerwać pojedynek (ogłaszając mate lub sono-mama) i pozwolić zawodnikowi nastawić zwichnięty palec. Czynność ta powinna być wykonana natychmiast, bez pomocy sędziego lub lekarza i zawodnik może kontynuować walkę. Zawodnik będzie mógł nastawić ten sam palec dwa razy. Jeśli to samo przemieszczenie nastąpi za trzecim razem, zawodnik będzie uważany za nie będącego w stanie kontynuować pojedynek. Sędzia arbiter, po uprzedniej konsultacji z sędziami bocznymi, kończy pojedynek i ogłasza, że przeciwnik jest zwycięzcą przez kiken-gachi.

HIGIENA

a) Judogi powinny być czyste, ogólnie suche i pozbawione nieprzyjemnego zapachu.
b) Paznokcie u stóp i u dłoni należy przyciąć.
c) Higiena osobista zawodnika musi być na wysokim poziomie.
d) Długie włosy należy związać, aby uniknąć niedogodności dla przeciwnika. Włosy powinny być związane za pomocą opaski do włosów wykonanej z gumy lub podobnego materiału i pozbawione jakichkolwiek sztywnych lub metalowych elementów.
e) Głowa nie może być zakryta, z wyjątkiem bandażowania o charakterze medycznym. Nie można używać kasków ochronnych na uszy.
f) Jeżeli zawodnik nie chce spełnić wymogów związanych z higieną, ułożeniem włosów itp nie może brać udziału w zawodach, w związku z tym jego przeciwnik wygrywa pojedynek przez fusen-gachi, jeśli pojedynek jeszcze się nie rozpoczął lub przez kiken-gachi, jeśli pojedynek już się rozpoczął. Decyzja musi zostać skonsultowana z KZ,SG lub SK

DEKORACJA I NAGRODY

a) Każdy zawodnik, który zdobył medal (lub zajął miejsce, za które zgodnie z regulaminem lub komunikatem zawodów jest (przyznawana nagroda), musi być obecny na ceremonii dekoracji, aby osobiście otrzymać medal. Każdy zawodnik nieobecny na ceremonii wręczenia nagród bez uzasadnionego powodu (choroba, kontuzja) może utracić medal i nagrodę.
b) Zawodnicy muszą uczestniczyć w ceremonii dekoracji boso, bez nakrycia głowy i nosić białe judogi, które są zgodne z zasadami judogi IJF. Jeśli judoga jest brudna (np. poplamiona krwią) zawodnik musi pożyczyć czystą judogę.
c) Zawodnikom uczestniczącym w ceremonii dekoracji zabrania się posiadania telefonu komórkowego (lub podobnego urządzenia), flag narodowych/klubowych lub podobnych przedmiotów. Wszelkie demonstracje o aspekcie religijnym, politycznym, osobistym lub handlowym są również zabronione.
d) W Mistrzostwach Polski wszystkich grup wiekowych trener złotego medalisty otrzymuje także złoty medal i staje na najwyższym podium koło swojego zawodnika. Trener podczas dekoracji musi być ubrany zgodnie z zasadami Dress Code dotyczącą finałów MP.